The Sikh community across the world celebrates 364th Parkash Purab of the eighth Guru of Sikhs Sri Guru Har Krishan Sahib on July 14. Sri Guru Har Krishan ji was born to Sri Guru Har Rai ji, the seventh guru of Sikhs, and Mata Krishan Kaur 1656 in Kiratpur Sahib on Sawan Vadi 10, Bikrami Samvat 1713.