Lok Sabha Elections 2019 Phase I Dates: Voting for Lok Sabha Elections 2019 phase 1 will be held on 11th April for 91 Lok Sabha constituencies in 20 states. Andhra Pradesh | Arunachal Pradesh | Assam | Bihar | Chhattisgarh | Jammu and Kashmir | Maharashtra | Manipur | Meghalaya | Mizoram | Nagaland | Odisha | Sikkim | Telangana | Tripura | Uttar Pradesh | Uttarakhand | West Bengal | Andaman and Nicobar | Lakshadweep |