Lok Sabha Elections 2019 Phase IV Dates: Voting for Lok Sabha Elections 2019 phase 4 will be held on 29th April for 71 Lok Sabha constituencies in 9 states. Bihar | Jammu And Kashmir | Jharkhand | Madhya Pradesh | Maharashtra | Odisha | Rajasthan | Uttar Pradesh | West Bengal